Probase+: Inferring Missing Links in Conceptual Taxonomie. Jiaqing Liang, Yi Zhang, Yanghua Xiao, Haixun Wang, Wei Wang. TKDE 2017
Graph-based Web-scale Taxonomy Cleansing. Jiaqing Liang, Yi Zhang, Yanghua Xiao, Seung-won Hwang. AAAI 2017
On the Transitivity of isA Relations in Data-Driven Semantic Networks. Jiaqing Liang, Yi Zhang, Haixun Wang, Yanghua Xiao. AAAI 2017
Entity Suggestion by Example using a Conceptual Taxonomy. Yi Zhang, Yanghua Xiao, Seungwon Hwang, Haixun Wang, X. Sean Wang, Wei Wang. Under Submission, 2015
Long Concept Query on Conceptual Taxonomies. Yi Zhang, Yanghua Xiao, Seungwon Hwang, Wei Wang. Under Submission, 2015
On Conceptual Labeling of a Bag of Words. Xiangyan Sun, Yanghua Xiao, Haixun Wang, Wei Wang. IJCAI 2015