Learning Defining Features for Categories. Bo Xu, Chenhao Xie, Yi Zhang, Yanghua Xiao, Haixun Wang and Wei Wang. IJCAI 2016
Cross-lingual Type Inference. Bo Xu, Yi Zhang, Jiaqing Liang, Yanghua Xiao, Seung-won Hwang, Wei Wang. DASFAA 2016
From Hyperlinks to Semantic Links: A Probabilistic Approach to Explain Hyperlinks in Wikipedia. Chenhao Xie, Yi Zhang, Yanghua Xiao, Seung-won Hwang. Under Submission, 2015
Automatic Navbox Generation by Summarization over Linked Entities. Chenhao Xie, Jiaqing Liang, Kezun Zhang, Yanghua Xiao, Hanghang Tong, Haixun Wang. Under Submission, 2015
Semantic-based Recommendation Across Heterogeneous Domains. Deqing Yang, Yanghua Xiao, Yangqiu Song, Wei Wang. ICDM 2015
An Integrated Tag Recommendation Algorithm Towards Weibo User Profiling. Deqing Yang, Yanghua Xiao, Hanghang Tong, Junjun Zhang, Wei Wang. DASFAA 2015
A Graph-based Recommendation across Heterogeneous Domains. Deqing Yang, Jingrui He, Huazheng Qin, Yanghua Xiao, Wei Wang. CIKM 2015
WiiCluster: a Platform for Wikipedia Infobox Generation. Kezun Zhang, Yanghua Xiao, Hanghang Tong, Haixun Wang, Wei Wang. CIKM 2014